Help to understand hits

I have the following setup: 

'attributesToHighlight': [
    'displayTitle'
  ],
  'attributesToSnippet': [
    'queryTitle:15',
    'content:20',
    'resume:20',
    'resumeTitle:20',
    'verdict:20',
    'topics:20'
  ],

When I query e.g. “have” I get results back such as:

{
   "permalink": "/lovbekendtgørelse/lbk-nr-831-af-25-06-2018",
   "altTitle": "",
   "url": "https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202206",
   "ministry": "Økonomi- og Indenrigsministeriet",
   "title": "Bekendtgørelse af lov om frikommunenetværk",
   "shortName": "LBK nr 831 af 25/06/2018",
   "parentId": "cjiuziw31915k01854as1fj3o",
   "date": "2018-06-26T00:00:00.000Z",
   "year": 2018,
   "retsforskriftsstatus": "Gældende",
   "docType": "retsforskrift",
   "retssystem": "Danmark",
   "docSubType": "Love",
   "displayType": "Lovbekendtgørelse",
   "boost": 17,
   "content": "Herved bekendtgøres lov nr. 658 af 8. juni 2017 om frikommunenetværk med de ændringer, der følger af lov nr. 1570 af 19. december 2017 og lov nr. 749 af 8. juni 2018.     Kapitel 1 Formål og varighed     § 1. Formålet med denne lov er at give kommuner, der er organiseret i frikommunenetværk, jf. § 2, mulighed for at gennemføre forsøg indtil den 31. december 2021 med henblik på at kunne bidrage til en bedre opgaveløsning til gavn for borgerne gennem effektiviseringer, regelforenklinger og bedre styring i kommunerne.  Stk. 2. Aftaler indgået inden for rammerne af §§ 26 f og 26 k kan have varighed ud over den 31. december 2021.     Kapitel 2 Anvendelsesområde     § 2. Der etableres frikommunenetværk inden for følgende temaer og med følgende kommuner som deltagere:  1) Frikommunenetværk om en mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder nytænkning af integrationsområdet, med Aalborg, Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted og Vesthimmerlands Kommuner.  2) Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger med Favrskov, Høje-Taastrup, Københavns, Randers, Roskilde og Aarhus Kommuner.  3) Frikommunenetværk om bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde med Favrskov, Herning, Holstebro, Randers, Silkeborg, Skive og Aabenraa Kommuner.  4) Frikommunenetværk om børn som vores vigtigste ressource med Gladsaxe, Guldborgsund og Ikast-Brande Kommuner.  5) Frikommunenetværk om nye samarbejdsformer på det somatiske akutområde med Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner.  6) Frikommunenetværk om sammenhængende indsatser på tværs af sektorområder med Esbjerg, Københavns, Odense, Randers og Aarhus Kommuner.  7) Frikommunenetværk om en plan for sammenhængende indsats sammen med borgeren med Allerød, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød Kommuner.  8) Frikommunenetværk om øget borgerinvolvering og samskabelse med Assens, Holbæk, Nordfyns, Ringkøbing-Skjern, Slagelse og Aarhus Kommuner.  Stk. 2. Regioner kan samarbejde med frikommunenetværkene om at udføre forsøg, i det omfang det fremgår af denne lov.     § 3. Kommunerne i et frikommunenetværk kan alene gennemføre forsøg inden for frikommunenetværkets tema.     § 4. Kommuner, der deltager i et frikommunenetværk, kaldes frikommuner.  Stk. 2. Kommunale fællesskaber, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, der alene har frikommuner inden for samme netværk som deltagere, kan omfattes af forsøg inden for frikommunenetværkets tema.     Kapitel 3 Generelle bestemmelser     § 5. Den, der efter en lovbestemmelse er bemyndiget til at fastsætte regler, kan inden for bemyndigelsens grænser fastsætte særlige regler for frikommuner.     § 6. Den, der efter en lovbestemmelse er bemyndiget til at godkende fravigelser af gældende regler, kan inden for bemyndigelsens grænser godkende særlige fravigelser for frikommuner.     § 7. Forsøg, som kan godkendes efter denne lov, anses for godkendt, medmindre kommunalbestyrelsen modtager afslag på godkendelse eller anmodning om yderligere oplysninger, senest 25 hverdage efter at ansøgningen er modtaget af den, der er bemyndiget til at meddele godkendelse.     § 8. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om offentliggørelse, evaluering og indberetning af forsøg, der gennemføres i frikommuner efter denne lov og anden lovgivning.     Kapitel 4 Beskæftigelsesministerens område     § 9. Beskæftigelsesministeren kan godkende frikommuneforsøg, hvorefter kommunalbestyrelsen i en frikommune i netværket om en mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder nytænkning af integrationsområdet, kan give støtte i form af tilskud eller rentefrit lån til at etablere selvstændig virksomhed og tilskud til forsørgelse, ved at reglerne i §§ 65-67 i lov om aktiv socialpolitik finder tilsvarende anvendelse for personer, der er ",
   "displayTitle": "Bekendtgørelse af lov om frikommunenetværk",
   "queryTitle": "Bekendtgørelse af lov om frikommunenetværk",
   "objectID": "cjiuziw31915k01854as1fj3o",
   "_snippetResult": {
    "content": {
     "value": "Herved bekendtgøres lov nr. 658 af 8. juni 2017 om frikommunenetværk med de ændringer, der følger af lov nr. 1570",
     "matchLevel": "none"
    },
    "queryTitle": {
     "value": "Bekendtgørelse af lov om frikommunenetværk",
     "matchLevel": "none"
    }
   },
   "_highlightResult": {
    "displayTitle": {
     "value": "Bekendtgørelse af lov om frikommunenetværk",
     "matchLevel": "none",
     "matchedWords": []
    }
   },
   "_rankingInfo": {
    "nbTypos": 0,
    "firstMatchedWord": 0,
    "proximityDistance": 0,
    "userScore": 1128543,
    "geoDistance": 0,
    "geoPrecision": 1,
    "nbExactWords": 0,
    "words": 0,
    "filters": 1
   }
  }

The query word “have” appears in the field “content” (which is searchable) but the snippterResult for “content” has matchLevel none and _rankingInfo shows “words”: 0. Can you please help? It makes no sense to me

Best

Jens

Hello @jmad,

After looking closely, I see that have is in the original long content attribute, but not the snippeted 20-word content attribute, hence why your matchLevel is none for the 20-word snippet content since the following doesn’t contain have.

"content": {
     "value": "Herved bekendtgøres lov nr. 658 af 8. juni 2017 om frikommunenetværk med de ændringer, der følger af lov nr. 1570",
     "matchLevel": "none"
    },

The original does

"content": "Herved bekendtgøres lov nr. 658 af 8. juni 2017 om frikommunenetværk med de ændringer, der følger af lov nr. 1570 af 19. december 2017 og lov nr. 749 af 8. juni 2018.     Kapitel 1 Formål og varighed     § 1. Formålet med denne lov er at give kommuner, der er organiseret i frikommunenetværk, jf. § 2, mulighed for at gennemføre forsøg indtil den 31. december 2021 med henblik på at kunne bidrage til en bedre opgaveløsning til gavn for borgerne gennem effektiviseringer, regelforenklinger og bedre styring i kommunerne.  Stk. 2. Aftaler indgået inden for rammerne af §§ 26 f og 26 k kan have varighed ud over den 31. december 2021.     Kapitel 2 Anvendelsesområde     § 2. Der etableres frikommunenetværk inden for følgende temaer og med følgende kommuner som deltagere:  1) Frikommunenetværk om en mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder nytænkning af integrationsområdet, med Aalborg, Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted og Vesthimmerlands Kommuner.  2) Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger med Favrskov, Høje-Taastrup, Københavns, Randers, Roskilde og Aarhus Kommuner.  3) Frikommunenetværk om bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde med Favrskov, Herning, Holstebro, Randers, Silkeborg, Skive og Aabenraa Kommuner.  4) Frikommunenetværk om børn som vores vigtigste ressource med Gladsaxe, Guldborgsund og Ikast-Brande Kommuner.  5) Frikommunenetværk om nye samarbejdsformer på det somatiske akutområde med Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner.  6) Frikommunenetværk om sammenhængende indsatser på tværs af sektorområder med Esbjerg, Københavns, Odense, Randers og Aarhus Kommuner.  7) Frikommunenetværk om en plan for sammenhængende indsats sammen med borgeren med Allerød, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød Kommuner.  8) Frikommunenetværk om øget borgerinvolvering og samskabelse med Assens, Holbæk, Nordfyns, Ringkøbing-Skjern, Slagelse og Aarhus Kommuner.  Stk. 2. Regioner kan samarbejde med frikommunenetværkene om at udføre forsøg, i det omfang det fremgår af denne lov.     § 3. Kommunerne i et frikommunenetværk kan alene gennemføre forsøg inden for frikommunenetværkets tema.     § 4. Kommuner, der deltager i et frikommunenetværk, kaldes frikommuner.  Stk. 2. Kommunale fællesskaber, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, der alene har frikommuner inden for samme netværk som deltagere, kan omfattes af forsøg inden for frikommunenetværkets tema.     Kapitel 3 Generelle bestemmelser     § 5. Den, der efter en lovbestemmelse er bemyndiget til at fastsætte regler, kan inden for bemyndigelsens grænser fastsætte særlige regler for frikommuner.     § 6. Den, der efter en lovbestemmelse er bemyndiget til at godkende fravigelser af gældende regler, kan inden for bemyndigelsens grænser godkende særlige fravigelser for frikommuner.     § 7. Forsøg, som kan godkendes efter denne lov, anses for godkendt, medmindre kommunalbestyrelsen modtager afslag på godkendelse eller anmodning om yderligere oplysninger, senest 25 hverdage efter at ansøgningen er modtaget af den, der er bemyndiget til at meddele godkendelse.     § 8. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om offentliggørelse, evaluering og indberetning af forsøg, der gennemføres i frikommuner efter denne lov og anden lovgivning.     Kapitel 4 Beskæftigelsesministerens område     § 9. Beskæftigelsesministeren kan godkende frikommuneforsøg, hvorefter kommunalbestyrelsen i en frikommune i netværket om en mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder nytænkning af integrationsområdet, kan give støtte i form af tilskud eller rentefrit lån til at etablere selvstændig virksomhed og tilskud til forsørgelse, ved at reglerne i §§ 65-67 i lov om aktiv socialpolitik finder tilsvarende anvendelse for personer, der er ",`

Dear Guy

I do not understand your answer. My lack of understanding is twofold

 1. I thought that snippeting worked “inside” strings. The documentation says:

Snippeting will return only a portion of the matched attribute; namely, the matched words and some words around them.

Example: lets say I have:

index.setSettings({
attributesToSnippet: [
‘content:3’
]
});

and content: 'house boy clap red green dog cat foo bill doggy'

given a query cat I would expect to get a snippet such as dog cat foo or cat foo bill? what you essentially say is that you can only snippet the initial part of each field?

 1. I also did not understand the _rankingInfo. As I asked in my original question I do not understand why since have appears in content why does _rankingInfo tell me that zero words are matched?
  “_rankingInfo”: {
  “nbTypos”: 0,
  “firstMatchedWord”: 0,
  “proximityDistance”: 0,
  “userScore”: 1128543,
  “geoDistance”: 0,
  “geoPrecision”: 1,
  “nbExactWords”: 0,
  “words”: 0,
  “filters”: 1
  }

Best Regards Jens